Sida:Från Eldslandet.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
15
FRÅN BUENOS AIRES TILL ELDSLANDET.

bergstrakter och uppkallad af sina upptäckare med namnet Lago[1] Fagnano efter chefen för de katolska missionsstationerna i Eldslandet, hvilken redan förut af indianerna erfarit dunkla rykten om dess existens.

Af största betydelse var nu, att jag af gränskommissionen erhöll en kopia af denna karta, men en ännu viktigare fråga återstod. Kommissionen, som afslutat sitt arbete i Eldslandet och nu stod i begrepp att öfvergå till Patagonien, hade där kvarlämnat en större trupp af mulåsnor, afsedd att användas vid några följande kompletteringsarbeten. Efter en del svårigheter erhöll jag slutligen löfte att af dessa djur för våra undersökningar få disponera tio stycken, ett medgifvande så mycket viktigare, som det på Eldslandet i motsats till i Patagonien ännu är mycket ondt om lastdjur och nästan omöjligt att få hyra några sådana.

Först nu kunde jag alltså göra upp planen för vår resa. Jag visste nu, hvar jag skulle börja den, visste ungefär, huru långt jag kunde utsträcka de särskilda turerna, och med hjälp af kartan och de upplysningar jag i öfrigt erhöll kunde man någorlunda få veta, hvilka områden som voro de minst kända och hvilka som lofvade det bästa utbytet för forskaren.

Jag måste här blott påpeka, huru ytterst svårt det var att äfven i Buenos Aires erhålla några fullgoda upplysningar om förhållandena på Eldslandet. Fastän jag samtalade därom med så många personer, bland dem flera som vistats på ön under längre tid, så motsvarade dock den verklighet jag vid framkomsten fick skåda ingalunda det begrepp jag för mig gjort upp, och medan å ena sidan svårigheterna oftast betydligt öfverdrifvits, visade de sig å den andra stundom mycket större, än man i Buenos Aires uppgaf.

Och nu till en liten skildring af Buenos Aires och af lifvet där. Staden med sina närmaste förstäder har enligt senaste folkräkning omkring 650,000 invånare och är sålunda den största på det södra halfklotet belägna, då Rio de Janeiro för visso ej uppnår denna siffra. Äfven i förhållande till denna stora folkmängd har staden en ofantlig utsträckning. Hufvudgatan Rivadavia fortgår från öster till väster i en rak linie öfver en svensk mil, och längdutsträckningen i andra riktningen utefter floden är, om förstäderna inberäknas, nästan dubbelt så stor. Detta förhållande beror mest på byggnadernas

  1. Lago betyder sjö.