Sida:Fria Lekar.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

76

enighet och samverkan, samt huru litet den enskilde betyder annat än genom ett noggrant fyllande af den plats han fått sig anvisad. — Äfven ganska små pojkar kunna deltaga i denna lek, ty de kunna alltid genom omtänksamma befälhafvare skyddas mot för häftig beskjutning, samt på längre håll användas till att förse sina äldre kamrater med ammunition. Till denna lek bör väljas prisdomare, som hafva en för öfverskådlighet lämplig plats, och hvilkas signaler äro ovilkorliga befallningar. Prisdomarne böra hafva en flaggstång med ett antal signaltecken till sitt förfogande. Striden börjar, striden upphör, kompaniet A eller B skall vika, ställning och hemmarsch äro de sex signaler, hvarom på förhand öfverenskommes. Samma signaler skola alltid användas. — Hela skaran kan återmarschera tillsammans under prisdomarnes befäl och under någon sångmarsch. Denna form för snöbollkastning är att föredraga.

13. Skridskoåkning är en kärkommen sysselsättning för ungdom. Sjelfva färdigheten ger den största tillfredsställelsen. Innan man börjar inlära några konster, bör man ega fullkomlig färdighet i att åka rätt fram samt att ”klifva öfver” åt båda sidor. Några lekar (t.ex. hök och dufva) kunna lätt ordnas äfven på skridskor, men de förutsätta temligen stor färdighet.

Skidlöpning förekommer icke i nämnvärd grad i mellersta och södra Sverige. I Norrland lär den förekomma mera. T.o.m. flickor skola der