Sida:Fria Lekar.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
37

lärdomsnitet, detta är att döda gymnastikens anda”. Sedan den tiden detta skrefs har emellertid leken allt mera och mera försvunnit, och skolgymnastiken har först på senare tider fått någon allmännare tillämpning i våra elementarläroverk, ehuru ännu med allt för liten tid för att kunna gifva något tydligt bevis på sitt inflytande. En half timme dagligen eller en timme hvarannan dag gör icke tillfyllest, i synnerhet när man betänker, att öfversta klassen, hvilken otvifvelaktigt är mest i behof af ordnad rörelse, icke gymnastiserar alls, utan blott fäktar tvenne gånger i veckan. Ehuru detta så väl i ena som andra fallet påtagligen är för litet, så anses gymnastiken likafullt hafva visat ett välgörande inflytande, enligt i detta afseende fullkomligt samstämmiga rapporter från läroverkens rektorer. Ännu torde emellertid vara svårt att med någon bestämdhet kunna säga, hvad inflytande gymnastiken haft på skolans stora flertal. Men der den dagligen återkommer i tillräckligt starkt mått, och rörelserna varit ordnade i enlighet med den följd, som är antagen vid Gymnastiska Central-Institutet, samt der man fäst tillbörligt afseende på en temligen noggrann stegringsföljd i rörelsebehandlingarnas förändring, der har gymnastiken enligt erfarenhet, äfven under i öfrigt icke gynnsamma förhållanden, visat särdeles godt resultat, icke allenast genom utvecklade kroppskrafter, utan äfven genom en härdigare helsa, som ger sig till känna i ett lifligare sinne, högre färg, starkare hull, god hållning och