Sida:Fria Lekar.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
43

Detta kallas att »hålla bollen vid lif». Så fortgår leken till dess någon »dabbar sig», d.v.s. icke lyckas att på beskrifna sätt slå bollen tillbaka, eller hålla honom vid lif. Den, som har dabbat sig, börjar leken igen enligt ofvan angifvet sätt. I denna lek förekommer ingen vinsträkning, utan täfla motspelarne sins emellan om hvem som kan hålla bollen längst vid lif. Leken lämpar sig för hvarje ledig stund således både för de längre och kortare uppehållen i skolan.

Bäddring mot vägg (pl. 3) kan öfvas af hvar och en enskild; äfven denna lek går ut på likasom den föregående att uppöfva färdigheten, och lämpar sig särskildt för att stundvis göra hvartannat slag med venster och höger hand eller fot.

2. Väggpärk är en enkel och roande bollek, hvari den färdighet, som blifvit förvärfvad genom bäddring, kommer till användning. Bollen handteras nemligen i enlighet med det dervid beskrifna sättet. I samma lag kunna deltagarne vara från två (2) t.o.m. tio (10). De dela sig i två lika stora hälfter. Dermed tillgår sålunda: två anförare utväljas af alla gemensamt, och dessa båda välja derefter turvis en och en bland de öfriga till dess alla blifvit upptagna. Såsom namnet angifver, skall leken försiggå mot en vägg, mot hvilken en pärkboll slås på det ofvan angifna sättet. Marken närmast denna vägg bör vara temligen plan, så att bollens studsning kan genast något så när iakttagas. På väggen utmärkes en vågrät linie ungefär tre fot från marken; denna linie

Törngren, Fria lekar.3