Sida:Fria Lekar.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

50

två spelare från samma sida omedelbart efter hvarandra. Slutligen måste bollen likväl stanna. Den, som dervid icke träffade bollen rigtigt, anses hafva dabbat sig. Stannar bollen ute, så tager den till kashugg närmast i tur densamma och gör sitt hugg; en ny bollning kan derpå följa. Skulle bollen deremot stanna inne, innanför stötan, så få utemännen en kas der bollen stannat, och platsen utmärkes med en pinne, som nedtryckes i marken. Äfven efter detta fortsätta kashuggen som förut, till dess alla utemännen hvar och en i sin tur gjort sitt hugg. Skulle de under spelets gång få en bättre kas (Fig. 2), d.v.s. en kas, som vore längre från stötan, så ditflyttas den pinne, som utmärkte den förra kasen. — Ute och inne ombytes, när alla utemän gjort sina kashugg, eller när utemännen fått kas i bakpärk, hvilket är det bästa, som kan hända dem. — De, som börjat inne, och sedan kommit ut, skola bemöda sig att få en bättre kas än sina motståndare, d.v.s. att få densamma närmare bakstickan eller längre från stötan. Så snart de lyckas häri eller ock sedan hvar och en af deras män hafva gjort sina kashugg, hvilka nu benämnas vinsthugg, börjas en ny afdelning af spelet, den tillgår i fullkomlig öfverensstämmelse med den nu beskrifna; men de, som första gången voro inne, skola nu vara ute och tvärt om.

Den sidan, som eröfrat den bästa kas, får räkna 10 sig till godo; och omvexling af inne och ute fortsätter, till dess någon af flockarna kommit till