Sida:Fria Lekar.djvu/67

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
51

40, som är vinst. På Gotland benämnas vinsterna: 10, 20, ”fullt” (30) och ”vunnet” (40). I de fall, då ingen af flockarna får någon kas, får den, som först var ute, räkna 10 sig till godo, ehuru han icke egentligen lyckats bättre än motståndaren; det anses, att de efterkommande skola göra sin sak bättre för att få räkna vinst. Skulle återigen båda flockarna få kas i bakpärk, då får den räkna sig 10 till godo, som sist tillkämpat sig denna fördel.

När en kas blifvit vunnen, förändras gränsen så, att den går genom kasen parallel med fram- och bakstickan (Fig. 2), och längre få icke innemännen komma. Vinsthuggen göras likafullt ifrån stötan. Om innemännen skulle hafva kas i bakpärk att försvara, så går gränsen genom bakstickans förlängning (Fig. 3). Utemännen hafva då att redan här möta bollen, ty innemännens pärkkarl är i detta fall icke skyldig att drifva bollen längre än på andra sidan om bakstickan från sig räknadt; utemännen böra åter å sin sida drifva den så långt tillbaka som möjligt eller såsom i allmänhet dit, hvarest det är största sannolikheten för, att ingen af innemännen skall möta honom. Vid detta så väl som vid andra tillfällen, under gången af detta omvexlande spel, kunna de täflande å ömse sidor lägga i dagen en stor fyndighet, hvilket gör, att denna lek så särdeles väl egnar sig för att äfven hos de i ålder mera framskridna bibehålla det intresse och den färdighet, som de i ungdomsåren närt och utvecklat.