Sida:Fria Lekar.djvu/80

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

58

utgångst. är omsluten af alla fingrarne och hvilande mellan tum- och lillfingersbalkarna, blir liggande i tumgreppet mellan tummen och pekfingret öfver och långfingret under stafven. Under hela rörelsen iakttages, att stafven så mycket möjligt är föres i sin rigtnings förlängning. Denna rörelse verkställes på räkning Ett! Derefter återtages utgångst. på motsvarande sätt på räkning Två! Denna rörelse upprepas flera gånger efter hvartannat på vexelräkning Ett! Tu! Ett! o.s.v. Härvid iakttages noga den allmänna föreskriften att först öfva rörelsen till venster och sedan till höger. Om rörelsen visar sig gå sämre till någondera sidan så uppöfvas den så småningom genom något mera öfning för hvarje gång.

Till en början göres ofvan beskrifna rörelse långsam, och hastigheten ökas endast i mon af vunnen förmåga att derunder föra stafven så, att han bibehåller sin rigtning. Då denna färdighet blifvit så stor, att stafven äfven under ett kast kan fortsätta sin rigtning något så när, delas alla deltagare i två lika stora flockar, som uppställas mot hvarandra (hvardera på ett led) på ett afstånd af omkring 50 eller 60 fot, beroende af deltagarnes förmåga och styrka.

2. Öfningens vidare fortsättande tillgår sedermera sålunda: Ledaren bestämmer hvilket led som skall börja, detta led fattar stafvarne med venstra händerna. På ordet ställ! af ledaren intager detta led utgångställning, — alla inom ledet skola dervid vara väl rättade på hvarandra och