Sida:Fria Lekar.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
59

spetsarna skola vara rigtade åt motstående led. Härpå följer ledarens räkning Ett! Tu! Tre! Hela ledet verkställer dervid samfälldt ofvan beskrifna rörelse på räkn. ett! tu!; och på tre! förnyas samma rörelse som på ett!, men med det tillägget, att i samma ögonblick som rörelsen fullbordas släppes stafven, så att ett kast deraf uppkommer; detta göres med så stor kraft bibehållande af god rigtning medgifver. Motstående led måste härunder noga iakttaga stafvarnes gång, på det ingen skada må kunna uppstå. Derefter upptager detta led stafvarne och verkställer sitt kast med venstra handen på samma sätt. Härefter följer kast med höger, och sedermera fortsättes under omvexling mellan venster och höger hand. Sista kastet skall äfven göras med venster. I mon af uppöfvad färdighet utses en bland deltagarne, hvilken skall räkna vid kasten i st. f. ledaren.

3. De som under dessa öfningar förvärfva någon större färdighet böra enskildt öfva sig efter samma grunder att med staf kasta mot ett derför bestämdt mål. Efter hand, som träffsäkerheten härigenom blifvit temligen stor, börjar sjelfva spjutkastningen. Detta bör ske mot trätaflor, hvilkas lämpliga storlek är omkring en meter i fyrkant. På taflorna utmärkas en prick och två ringar deromkring. Taflorna uppställas helst framför en jordvall eller en trävägg, som är nog hög att uppfånga spjuten (pl. 10). Dessa böra vara af ask eller furu; svårare är att få tillräckligt långa sådana af ene. De böra hafva från 5 till 7 fots