Sida:Fryxell Svenska historien 1 1846.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
19
OM HJALMAR DEN HUGFULLE OCH ÖRVAR-ODD.

pilar, hvilka träffade allt, hvarpå han måttade, och dock sedan kommo tillbaka till honom. Hans första krigsfärd var till Bjarmaland.[1] Han var der uti stora farligheter, men befriade sig genom tapperhet och mod, vinnande tillika stora rikedomar; så att han för denna resa blef mycket beryktad öfver hela Norden. Han öfvervann sedan ganska många vikingar. En vår, då han skulle fara ut i härnad, frågade han sin far, hvarest han kunde finna de tappraste män och det skarpaste motstånd, ty han tyckte sig nu vara fullväxt till de svåraste mannarön. Fadren sade då: «Du skall uppsöka Hjalmar den hugfulle och dess fosterbroder Tord Stafngalm, hvilka vistas i Uppsala i konung Anes hof, och äro hans landtvärnsmän, samt de styfvaste männer, jag vet.» Odd tackade för dessa ord och seglade derpå till Sverge. En afton lade han sina skepp vid ett näs och gick upp derpå. Då ser han, hvarest på andra sidan lågo 15 skepp, som tillhörde Hjalmar och Tord; men folket var uppe på land och anställde der lekar. Odd ville nu pröfva, om desse män verkligen voro så modiga, som det berättades, skiftade derföre sitt folk i två delar, och gaf befallning åt sin bror Gudmund, hvad göras skulle. Gudmund går med sin hop ut på näset, men Odd med sin upp uti skogen bakom Hjalmars folk. Nu uppgaf Gudmund och hans män ett stort härskri, straxt derpå gjorde Odd med sina män likaledes. Men det är berättadt, att Hjalmar och hans folk ej aktade något på det första ropet, och då de hörde det andra bakom sig, stannade de väl, medan det stod på, men fortsatte straxt leken igen, likasom ingenting varit å färde. Odd och Gudmund draga sig nu tillbaka och mötas. Odd sade: «Här lärer tarfvas mer än att skria och ropa, och dessa män månde ej frukta för strid.» «Hvad skall man då företaga nu?» frågade Gudmund. Odd svarar, «att på slika män borde man ej stjäla sig utan vänta tills

  1. Bjarmaland ligger i Ryssland söder om Hvita Hafvet.