Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/315

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
298
SKOLOR

hus af magistraten tillbyta sig stadens skolhus på Riddarholmen. Regeringen gaf sitt samtycke, och på hösten 1666 drog Trivialskolan in i det gamla huset vid Själagårdsgatan, der hon stannade ända till 1814.

Detta hus, som således i halft annat århundrade hyste Stockholms äldsta lärdomsskola, är det som nu har adressnummer 13 vid Skärgårdsgatan och hvars andra sida, åt Baggensgatan, derifrån ingången dock nu är stängd, visar nummer 20.

Det tyckes icke hafva dröjt länge, förr än klagomål uppstodo öfver bygnadens olämpliga skick, och sedan fortsattes denna klagan under hela 1700-talet, då och då dämpad af någon liten förbättring, men snart åter upplågande med samma kraft som förut. För att gifva ett litet prof på det krångel och bråk hvarmed skolan då hade att kämpa anföra vi, efter de i skolans journal för 1731 och 1732 af d. v. rektor Erik Beckman gjorda anteckningar, följande i största sammandrag:

I sjelfva skolrummet (således då ännu blott ett rum för alla klasserna) voro fönsterkarmarne nästan ruttnade, glasen af ålder och orenlighet helt förderfvade, borden sönderskurna, väggarne af dam och orenlighet helt svarta, och för öfrigt såg allt »rätt förstördt ut». »Hela huset är», tillägger rektor, »både innan och utan rätt eländigt».

År 1732 anhöll rektor genom herr inspectores om nödig reparation så väl å skolrummet, som å våningarna. Undersökning gjordes, och reparation beviljades, men företogs icke förr än på »högvördige herr doktorns» ytterligare föreställning. Rektor begärde dock knapt fjerdedelen af hvad som behöfdes. I salen refs gamla spiseln, och ny uppsattes. Kakelugnarne togos ned och sattes åter upp på träfötter. Taket kläddes med väf och målades. Öfverallt hvitlimmades i rummen. Nya och större glas sattes i fönstren. Och, tillägger rektorn, »blef så allt rätt vackert».

Collega supremus, mag. Portuan, fick också reparation på sin vindskammare, men konrektor ville icke hafva repareradt, ty det vore för honom olägligt.

»Här till var allt väl», heter det vidare i rektorns anteckningar, »men härpå kom jag att tämligen förfalla i Byggnings-collegii gunst». Åt Baggensgatan hade skolan en ganska stor gård, men på andra sidan den gatan bodde en handelsman Claesson, hvilken tyckte att skolgossarne voro för nära på näsan på honom och derför sökte att genom ränker afhända skolan denna gård. Detta hade dock icke lyckats så länge biskop Barchius[1] var Trivialskolans inspektor, men

  1. Pastor i Storkyrkan 1725—31, sedermera biskop i Vesterås, † 1733.