Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/333

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
316
SKOLOR

som äfven i det fallet stod på skolans bästa och utverkade tillåtelse af inspektor att få köpa två famnar finnved. Dessa två famnar skulle räcka hela den vintern, och finge man något öfver, borde det gömmas till den följande.

I början af vårt århundrade fans ved, men gossarne måste sjelfve hvarje vintermorgon bära upp förrådet för dagen och elda i kakelugnarne innan kl. sju på morgonen, då läsningen tog sin början. En ännu lefvande stockholmare, hvilken 1811 intogs i Trivial- eller, såsom hon då allmänt kallades, Storskolan, har för oss förtäljt åtskilliga minnen från dessa skoleldningar. Han har också omtalat, att ingången till skolan då var från Baggensgatan. Sannolikt var den egentliga ingången, från Skärgårdsgatan, så förfallen, att han icke mera kunde begagnas.

Efter flyttningen till Riddarholmen upphäfdes snart Trivial- eller Storskolan och fick till efterträdare Stockholms Gymnasium, hvilket öppnades den 4 Okt. 1821. En inbjudningsskrift var utfärdad af erkebiskop Carl von Rosenstein. Direktionen öfver Stockholms elementarläroverk och de redan tillsatte lärarne samlades kl. half elfva f. m. i stadskonsistoriet, hvarifrån de, följde af skolungdomen och under högtidlig ringning, begåfvo sig in i Storkyrkan, der mycket folk infunnit sig och der pastor primarius J. O. Wallin predikade med ingångsspråket: »Silfver och guld hafver icke jag; men det jag hafver, det gifver jag dig: i Jesu Kristi Nazareni namn, statt upp!» Efter gudstjenstens slut skedde invigningen på Gymnasium, der erkebiskopen höll tal på latin, lektorerne aflade embetseden, och rektor för läsåret utnämdes af erkebiskopen.

Dermed var visserligen icke början till den nyare tidens undervisningsskick i Stockholm så helt och hållet invigd, men medeltidsskolan var dock för alltid jordad.

De förste lektorerne voro Petrus Alm, förut rektor i Storskolan, i teologi och grekiska; Lars Magnus Enberg, i filosofi och hebreiska; Josef Wallin, i latin; Jonas Lundstedt, i matematik. Den förste gymnasii-adjunkten var Sven Lundblad, och kantor Anders Rothman, kantor i Storkyrkan. Såsom särskild tillförordnad lärare i naturalhistorien, ett då ännu föga aktadt ämne, började professor Johan Emanuel Wickström att tjenstgöra redan vid Gymnasii öppnande.

Under Storskolans sista läsår hade 34 lärjungar der inskrifvits. Under Gymnasii första år inskrefvos 46. Af de sist nämda funnos vid Gymnasii halfhundraårsfest, den 4 Okt. 1871, ännu femton i lifvet, och af dem deltogo sju i festen.

Antalet af inskrifna var af särskilda orsaker under läroverkets första år större än under många år efteråt och upphans först