Sida:Gustaf II Adolf.djvu/366

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
358
GUSTAF ADOLFS ERÖFRINGS-PLANER.

kärna och Fredrik Wilhelm till regent. Det blef sedan samme Fredrik Wilhelm, som i Nord-Tyskland kring samma Brandenburg bildade preussiska väldet, Österrikes motvigt och den förnämsta bland Tysklands protestantiska magter.

Att konungen åsyftat ett fullkomligt östersjövälde är således ovedersägeligt. Huruvida han åter hade någon verklig afsigt på kejsarekronan eller med dylika planer endast ville oroa Ferdinand, är kinkigare att afgöra, kanske omöjligt. Det är ofta svårt för sjelfva den handlande personen att vid början af ett företag bestämma dess gränser. Framgången gifver vanligtvis nya förslag, på samma gång som nya medel att dem utföra; och ju lifligare sinne, desto mera rikt på aningar om nya skapelser uti statens likasom snillets verld; desto mera brinnande ifver att förvandla dem till verklighet. Serdeles märkvärdig! är att höra Gustaf Adolfs egna utlåtelser i dessa ämner. Man talade om kejsarens vådliga planer, och huru de genom konungen blifvit tillintetgjorda; huru denne sednare blifvit likasom för sådant ändamål enkom utrustad af försynen. Hans utomordentliga mod, hans lifliga begär att åtaga sig de förtrycktas sak, var en gåfva till menniskoslägtets räddning, ett bevis af Guds välgörande godhet Säg snarare, sade konungen, att det är ett bevis på Guds vrede; ty han öfvergifver aldrig medelvägen och tillgriper ytterligheter utom för att dermed straffa. Det är deremot ett tecken af hans kärlek, då han åt ett folk gifver konungar med vanligare själsförmögenheter. Sådana uppgöra inga förslager, som icke kunna utföras. Äran och ärelystnaden lemna i fred dem sjelfva och derigenom också deras folk. Då nu sådan konung med redlig och bestämd vilja företager sig att noga följa ärendernas gång och bevaka sina undersåtares bästa, så lyckas det honon vanligen att bereda hela sitt rikes trefnad och väl. Lemnar han sig också i händerna på en gunstiing, så är det värsta, som kan inträffa, att denne på det allmännas bekostnad riktar sig sjelf och sina vänner, och väcker fordna jemnlikars afund och harm. Men huru ringa