Sida:Gustaf II Adolf.djvu/93

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
85
NILS STIERNSKÖLDS DÖD.

på munförråd som af de oupphörliga höststormarna. Fram uti November lät han de svagare fartygen, det ena efter det andra, återvända till Sverge, behållande till slutet endast sex örlogsfartyg qvar på redden. — Emedlertid hade danzigerboerna utrustat en flotta af tio fartyg och tagit till anförare öfver densamma Arendt Dickman, en dansk mon, tapper och uti sjöväsendet öfvad. Den 18 November förde denne hela sin flotta ut från Weichselmynde och fann för sig endast två af svenska skeppen, nemligen Jägaren, förd af Stiernsköld sjelf, och ett annat, benämndt Solen. De andra fyra lågo längre bort emot Hella, dels af motvind, dels af stiltje hindrade från att komma till hjelp. Svenskarna hade bättre kanoner och försvarade sig derföre kraftigt, så länge striden fördes på afstånd; men polackarna, som märkte detta förhållande, seglade närmare och lade, sida vid sida, fyra skepp rundt omkring hvart och ett af de svenska. Nu uppstod en förtviflad strid. Dickman hade på lif och död laggt ombord med svenska amiralen sjelf. Denne fick två muskötkulor, den ena i halsen, den andra i ryggen; men fortfor oafbrutet i sitt försvar, oaktadt fienderna från alla sidor trängde in på hans fartyg. Emedlertid var svenska skeppet Solen nära att blifva öfvermannadt och äntradt. Befälhafvaren, som insåg omöjligheten af ett längre försvar, antände krutkammaren och sprängde sig sjelf med fartyg, folk och inträngande fiender i luften. Stiernsköld, seende allt vara förloradt, befallde sin dräng på samma sätt tända krutkammaren. Min själ dö med de Philisteer! tänkte han liksom i fordna dagar Simson. Drängen tog luntan och sprang att fullgöra befallningen, men på vägen kom en styckekula och slog af hans hufvud. En annan bortslet i samma ögonblick Stiernskölds venstra arm och kastade honom sjelf sanslös till däcket, hvarpå fienden öfverallt inträngde och bemäktigade sig fartyget. Efter några få ögonblick afled Stiernsköld; dock icke ohämnad. Den tappre Dickman hade också fallit och med honom 400 man. Svenska besättningarna stego icke till etthundrade. Stiernskölds fartyg fördes i triumf till Danzig, der liket med alla