Sida:KVA vol 15.djvu/185

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
166
1754. Jul. Aug. Septemb.

åtskilliga Tyska Städer och Landskaper, besynnerligen i de Preussiska Länderna[1]; samt hvad Deparcieux, Ledamot af Kongl. Franska Vetenskaps-Academien, nyligast härom skrifvit, i anledning så väl af några i Frankrike hållna Förtekningar, i synnerhet på döda, som af Halleys, Kersebooms och andras arbeten[2].

Denna Kongl. Academien har äfven infördt i Des Handlingar små prof af sådana Förtekningar öfver några Soknar här i Riket, och gör sig en heder af, at hafva gifvit anledning til den nya inrättningen af Tabell-verket på et redigare och fullkomligare sätt, än det ännu lärer finnas i något annat helt Rike. Framledne Secreteraren Elvii derpå använda flit bör aldrig förgätas. Nu vill Academien visa, hvad nytta det kan hafva, då de märkvärdigaste slut-satser, som ofvannämnde och flere vittre Män dragit af sina Tabellers jämförelse, kårteligen skola anföras.

At göra början med de födda, så lärer hvar och en strax medgifva, at der mycket flera barn årligen komma til, måste ock finnas mera folk. Någre omständigheter, hvilka vi längre ned få tilfälle at nämna, kunna väl förorsaka någon skiljaktighet uti förhållandet emellan antalet af de årligan födda och alla lefvande, på olika orter. På en och samma ort, fast än folk-hopen är lika stor, födas ock det ena året ej just lika många

  1. Die Göttliche ordnung in denen veränderungen des menschlichen geschlechts, Berlin 1742.
  2. Essai sur les probabilités de la durée de la vie humaine: Paris, 1746.
som-