Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/43

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

afverkar skogsalster till värde understigande eller jämnt 15 kronor, blir han endast ansvarig för åverkan, o. s. v. Enligt 1890 års lag vidtogs den förändring af 2 § enligt dess lydelse i 1875 års förordning, att orden "varde straffad såsom för stöld" utbyttes emot "varde ansedd såsom hade han stöld föröfvat". Denna ändring vidtogs (se motiven) för att utmärka, att brottet i fråga skall i allo anses lika med stöld. Bestämmelserna i 20 kap. om förlust af medborgerligt förtroende (jfr 14 §) och delaktighet enl. 10 § (jfr 12 §) äro således fullt tillämpliga på den skogsafverkande.

En jämförelse med 24: 3 o. 4 ådagalägger, att uppsåtligt tillägnande af växande gräs, som ej är sådt, af torf, som ej är skuren (d. v. s. upptages ur själfva torfhålan), och af de nedblåsta delar af träd, som komma under begreppet vindfällen, anses och straffas såsom åverkan, äfven om värdet af det tagna öfverstiger 15 kronor. "Syrande" och "bläckande" af träd faller jämväl under åverkan och kan ej under något förhållande blifva bedömdt såsom tjufnad. (Märk § 2 "fäller träd".)

Tillägnande af sådana skogsmarkens alster (af mindre betydelse) som t. ex. vilda bär, örter, svampar och mossor får anses vara enligt gällande rättsuppfattning straffritt.

Olofligt tillgrepp af växande fruktträd eller af växande gräs, som blifvit sådt i trädgård eller på åker, samt olofligt tillgrepp af oskuren säd, träd- eller jordfrukt ur trädgård eller på åker eller annat, som i trädgård eller på åker blifvit planteradt eller sådt, om hvilka tillgrepp i 20: 3 i 1864 års strafflag stadgades, är, såsom framgår af en jämförelse med 24: 3, att anse såsom tjufnadsbrott enligt 20: 1 och kan, oafsedt värdet å det tillgripna, aldrig bedömas såsom åverkan. (Jfr Kungl. Maj:ts prop. n:r 21 vid 1890 års riksdag.) .

Olofligt tillgrepp af skuren säd, slaget gräs (hö) samt halm, stackad eller ostackad ute å mark, äfvensom af huggen ved, timmer och gärdsel eller andra dylika bearbetade skogsprodukter, som finnas i skog eller eljest ute å mark (jfr ordalagen i 20: 3, sådant detta lagrum lydde i 1864 års strafflag), är