Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/53

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
49
2. medelst klättring öfver mur, vägg, port eller tak, eller

medelst inkrypande genom fönster, glugg, skorsten eller annan till ingång ej ämnad öppning, eller ock genom bruk af dyrk eller falsk nyckel förskaffat sig ingång i gård, hus, rum eller fartyg; eller

3. med våld eller list öppnat skåp, kista, skrin eller annan förvaringspersedel, som med lås, försegling eller annat dylikt stängsel tillsluten var, utan att den borttaga;

varde, där tillgrepp ej sker, för inbrott, dömd till straff, som i

1 § för stöld utsatt är.

I denna § straffas försök till olofligt tillgrepp, om det nämligen har karaktär af inbrott. Eljest är tjufnadsförsök straffritt.

Lag-Com. angifver såsom kvalifikationsgrund gärningens dubbla egenskap af försök till tjufnad och af fullbordadt hemfridsbrott (motiv. s. 73).

I Lag-Com:s utlåtande (1834) s. 142 heter det: "Med inbrott förstås allmänneligen i lagstiftningen tjufvens inträngande i hus eller gård genom våld eller list; och grunden, hvarför särskildt straff eller förhöjning i det allmänna utsättes för sådant inbrott, ligger däruti, att det visar en stor tilltagsenhet hos tjufven och äfven lätteligen kan föranleda våldsamma uppträden, hvarigenom hus- och hemfrid i betydlig måtto störas."

I modernare kriminallagstiftning har emellertid icke så mycket hänsyn till hemfridens bevarande gjort sig gällande, som fastmer afseende fästats därå, att inbrottstjufven ådagalägger ett intensivare brottsuppsåt, då han icke drager i betänkande att med våld

eller list bryta eller öfverkomma stängsel etc., som ägaren anbringat till sina tillhörigheters skyddande eller förvarande. (Jfr Antell a. a. s. 322.)

1 mom. Lagens uttryck: "med våld å stängsel brutit sig in" innebär, att det hinder för tillträde, som stängslet afser att åstadkomma, öfvervinnes på ett sätt, som ej öfverensstämmer med stängslets beskaffenhet eller det ändamål, för hvilket stängslet anbringats, samt vidare att gärningsmannen verkligen kommit in i gården, huset etc. Det år ej nödvändigt, att stängslet skadats.

Strömman, Kommentar.4