Hoppa till innehållet

Sida:Kontinentalsystemet.djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

SLUTORD

Jämförelse med nutiden

Föga framgång hade kontinentalsystemet haft i sin uppgift att förstöra Englands ekonomiska organisation, och föga varaktiga voro de flesta af dess skapelser på fastlandet. De synliga spår kontinentalsystemet satt i det senaste århundradets ekonomiska historia äro hvarken många eller starka; det är svårt att finna någon påtaglig, mer väsentlig bestående verkan än den att förlänga prohibitivsystemets tillvaro i Frankrike långt utöfver hvad förhållandet blef ej blott i England utan också i Preussen. Man tycks alltså på goda grunder kunna betvifla, att vår kulturkrets’ materiella utveckling skulle ha tett sig väsentligt annorlunda, om detta jättelika försök att störta omkull Europas ekonomiska system aldrig hade gjorts. I allmänhet är det nog så, att hvad som sätter spår i den ekonomiska utvecklingen, till stor del i motsats till den i trängre mening politiska, är sådant som man kan bygga vidare på, där orsak kan läggas till orsak. Enstaka grepp i syfte att slita sönder det ekonomiska samhällets väfnad, äfven om de göras med jättekrafter, förmå i allmänhet föga mer än att fördröja utvecklingen och försvinna småningom under intryck af hvad man med ett vackert, kanske alltför vackert, ord kan kalla naturens själfläkande förmåga, vis medicatrix naturæ.

Emellertid var kontinentalsystemets hufvuduppgift inställd på kort sikt; det var i första hand ett led i en strid på lif och död, där tanken på framtiden såsom alltid under dylika förhållanden måste träda tillbaka. Att de framtida verkningarna blefvo små, är därför en sak, som, strängt taget ej berör kontinentalsystemets kärnpunkt, lika litet som det berör kärnpunkten i andra handelskrig. Visserligen räknar man i alla sådana med de mest långvariga och djupgående verkningar i framtiden af den seger man vill vinna i dag, men det enda man ser