Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/104

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
92

vatten ifrån cylindern inströmmar genom röret i. Genom röret k kan luften utdragas. Gurneys maschin, ehuru mycket sammansatt, anses likväl kunna blifva ganska användbar till sjös.

Våra landsmän, Kapitenen Carlsund vid Kongl. flottans Kontruktions-Korps och Kapiten Erikson, hafva börjat att begagna ett slags ångkittel, som lofva de mest tillfredsställande resultater, derigenom att de, jemte det de frambringa lika mycket ånga som de vanliga kittlarne, deremot medtaga mindre bränsle, och erfordra endast 13 så mycket rum, hvilket sednare utgör en högst vigtig förmån för ångmaschiner, isynnerhet om skeppsbord. Det beror huruvida erfarenheten bestyrker deras nytta, hvilket är all anledning att förmoda.

Här anföres Herr Kapitenen Carlsunds egen beskrifning deröfver, hvilken han benäget tillåtit mig att på detta sätt offentliggöra.

”I vanliga ångpannor åstadkommes draget genom den hetta, som röken ännu har qvar vid sitt uppstigande i skorstenen, och dragets styrka blir i förhållande till denna hetta och skorstenens höjd, samt i följd deraf äfven förbränningens liflighet proportionel deremot. En del af värmet måste derföre tillåtas afgå i skorsten obegagnadt, hvaraf en betydlig värmeförlust uppstår, och förbränningen blir ändock mindre liflig än den borde vara, för att af bränn-ämnet producera den största qvantitet värme. Af dessa orsaker ge ej vanliga ångpannor mera än