Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
108

b, b, b, en annan series af metallsegmenter, hvars fogningar ligga midt emot midden af de förra segmenterna. Hvarje series af segmenterna tryckes så väl emot hvarandra som emot cylindern, medelst stålfjädrar.

Uppfinningen är nästan densamma som den af Geschwornern Edward Berndtson i Fahlun inrättade, och efter honom kallade pumpkanna med näfversegmenter, hvilken snillrika uppfinning redan hos åtskillige utländska nationer är välkänd, ehuru hos oss sjelfva, oaktadt sin stora nytta, ganska litet begagnad. Berndtsons kanna begagnas likväl nu på Skeppsholmen, vid åtskilliga dervarande pumpar.

I stället för ofvanbeskrifne, af Cartwright uppfunne metallpackningar, har man i England nyligen börjat göra packningen af gjutet jern uti pistonkannorna. Denna består af 3 tackjernsringar, som gjutas af mjukt jern, till några tums större diameter än cylinderns innerkant. Hvarje ring svarfvas både ut- och invändigt, hvarefter den uppskäres, och ett så stort stycke deraf borttages, att, då båda ändarna sedermera hopböjas, diametern blir något större än den af cylindern. Ringen, sålunda hopböjd, svarfvas åter mycket noga, till dess att diametern blifvit något mindre än cylinderns. Trenne ringar läggas derefter tillhopa, sammanslipas med hvarandra på kanterna, och insättas i pistonkannan, samt sammanslipas med cylindern. Genom ringarnes spänstighet, tvingas de