Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/121

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
109

derefter tätt mot cylinderns inre yta, under det att pistonen rörer sig upp och ned; och på det att ångan ej skall kunna tränga igenom på de ställen, hvarest ringens ändar råka hvarandra, äro ringarne så lagde på hvarandra, så att deras skarfver förskjuta sig.

På detta sätt inrättade pistonpackningar för ångcylindrarne, finnas på de från Dundee i Skottland beställde maschiner, hvilka äro insatte på boxer-ångfartyget Götha Elf; och hafva dessa packningar befunnits ganska väl motsvara sitt ändamål, så att all anledning är att förmoda, att detta packningssätt snart blifver allmänt antagit.

Sättet att bilda ånga med minsta åtgång af bränsle, och att fullkomligt förbränna den rök som vanligtvis uppkommer i eldstäder, har varit föremål för flere vetenskapsmäns forskningar. Rök är icke annat än ett kolämne, som endast erfordrar tillräckligt tillopp af syrgas, för att göra det tjenligt till förbränning.

Redan Watt bemödade sig att i sina ångmaschiner kunna förbränna röken, därigenom att han hindrade alla andra tillgångar till skorstenen, än endast dem, som gingo igenom det brinnande bränslet. Många försök uti detta fall, samt för att bespara bränsle äro sedermera gjorde.

Sir William Congrewes uppfinning, att vid ångmaschinerna bespara bränsle, består uti att begagna kalksten såsom biträde vid bränslet,