Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/142

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

130

den 27 Juni 1827; det besökte sedermera Stockholm och Petersburg. Maschinen på detta fartyg begagnades 18 dygn af de 21, som resan till Liverpool varade. Savannah hade sina vattenhjul så inrättade, att de kunde söndertagas och bortstufvas, då elakt väder uppstod, hvarefter endast tvenne hufvudarmar af gjutjern till hvardera hjulet blefvo qvarsittande på axeln, och hvilka armar då voro stälde uti en horizontel riktning.

I allmänhet kan likväl antagas, att ångfartyg icke behöfva vara så djupgående som de seglande. För stort djupgående ökar endast motståndet; och sedan man nu börjat bygga ångfartygen skarpa i botten, är det icke heller nödigt att gifva dem någon styr-lastighet, emedan tillräcklig vattenström ändock faller till roret.

För att bestämma det antal hästkrafter som erfordras, att gifva ett ångfartyg en viss hastighet, är nödigt att först uträkna både deplacementets och nollkryss-spantets areas storlek, likaså bör man förut fastställa vattenhjulets centrum i anseende till höjden. Denna punkt bör vara så ställd, att skoflarnes nedsänkning i vattnet blir så stor, att hastigheten af deras innerkant, eller den punkt som är uti vattenytan då skofveln är vinkelrät mot densamma, blir lika med fartygets hastighet. Häraf följer, att skoflarnes höjd beror af fartygets hastighet, jemförd med hastigheten af ytterkanten af skoflarne. Dessutom har praktiken visat, det