Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/141

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
129

Fartyget Clermont, bygdt 1808, är 153+13 Sv. fot långt och endast 16,4 bredt, således längden till bredden som 9,3 till 1; hvaremot fartyget Connecticut, som har nära samma längd, har fått en så förökad bredd, så att förhållandet af längden till bredden der är som 4,2 till 1. Connecticut är af de nyaste Amerikanska ångfartyg. På ett ännu sednare, nemligen Entreprice, förhåller sig längden till bredden som 2,8 till 1. Dessa stora olikheter grunda sig på olika bestämmelser för dessa fartygs resor. Säkert är emellertid, att uti en sådan byggnad som ett ångfartyg, hvaruti tyngderna äro så olika fördelade, bör längden icke öfverskjuta bredden i större förhållande än det förstnämde.

Uppå ångfartyg, ämnade blott för skärgård och floder, der kan längden vara betydlig, emedan fartyget uti sådana farvatten icke så mycket frestas af arbetning uti svår sjögång, som på öppna hafvet; men för mycken längd för ett skärgårds-ångfartyg, kan äfven uti trånga och krokiga farvatten vara skadlig för fartygets rörelser.

Amerikanska ångfartyget Savannah, är det första som öfverfarit Oceanen ifrån Amerika. Dess längd var 102,7 Sv. fot, dess bredd 26,7 och dess djupgående 14+13 fot, eller det mest djupgående af alla Amerikanska ångfartyg. Dess drägtighet 350 tonns.

Savannah gick ifrån Amerika till Liverpool på 21 dagar, och ankom till sistnämde ställe

Om Ångmaschiner.9