Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
171

maschinhuset, under det att yttre delen af kitteln bibehöll sin form nästan utan all skada.

14:o Vid gjuteriet Pittsburg uti Amerika, fanns en högtrycknings ånginaschin af 80 hästars kraft[1]; maschinen fick sin ånga ifrån tre serskildta cylindriska kittlar, hvardera af 30 tums diameter, och 18 fots längd. Man hade anmärkt, att af de så kallade matarerören, eller de som förse pannorna med vatten, var ett felaktigt, och att det icke ledde vatten, utan blef glödgadt; men som de andra tvenne kittlarne lemnade tillräckligt ånga, ansågs det icke brådskande med det felaktiga rörets reparation. En dag inträffade, att den i öfra delen glödgade kitteln sprang sönder som en mina; dess öfra och största del uppkastades till 45° lutning igenom taket, och nedföll 600 fot derifrån.

Sällan erhållas likväl fullständiga beskrifningar öfver explosioner med ångmaschiner, dels derföre, att de påstå endast ett ögonblick, dels derföre, att alla närvarande vittnen merendels omkomma.

15:o Perkins beskrifver en märkvärdig explosion. Först visade sig en spricka på kitteln, hvarigenom ångan utrusade med en förskräcklig hastighet. Oaktadt denna oväntade afledning, lösrycktes kitteln ifrån muren, och upplyftes hel och hållen några fot öfver grunden hvarpå den

  1. Uppgifna kraften af maschinen synes öfverdrifven, i jemförelse med pannornas dimensioner.