Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/204

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

192

8.
Om besigtningar af ångfartyg, och dertill hörande Maschiner.

För att åstadkomma säkerhet för personer och gods, som afgå med ångfartyg, hafva nyligen, så väl i Frankrike som i England, kongl. författningar utkommit om besigtning af ångfartyg, innan de tillåtas att begynna sina resor. Det Franska reglementet är af den 27 Maj 1830, och innehållet deraf ungefär följande.

Intet ångfartyg får börja sin fart förr, än en dertill utsedd kommission har intygat, så väl fartygets säkerhet, som maschineriets och pannans godhet. Denna kommission, eller dess ombud, bör dessutom hvarje tredje månad besöka alla uti departementet befintliga ångfartyg, samt till prefekten skriftligen inrapportera de förbättringar derå de finna nödige. Gjutne jernkittlar äro strängligen förbudne att nyttjas på ångfartyg. Så väl kittlarne som eldrören, skola vara af valsade jern- eller kopparplåtar. De böra försökas med en tryckning, tre gångor så stark, som den kraft de skola hafva; försöken verkställas med en hydraulisk präss- eller tryckpump, med ventil att mäta kraften som användes. Kittlar af gjutit jern, som få begagnas endast till lands, äfvensom alla gjutna cylindrar och ångrör till alla maschiner, försökas med fem gångor den tryckning, som af dem erfordras. Kittlar med raka sidor undantages ifrån detta prof, emedan ett sådant skulle

för-