Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201

utan garnering, och med diagonal förbindningar, jemte det de äro mycket starkare än andra fartyg, lemna äfven lättare tillfälle att utan besvär och kostnad kunna undersöka timrens beskaffenhet deri.

b) Ångfartyg försedde med skoflar efter Morgans eller Perkins uppfinning, äro mindre farliga, i anseende till kölvattnet, för små båtar, än de som hafva vanliga vattenhjul.

c) Har man funnit det förmånligt, att ångfartyg äro försedde med en plattform för rorsmannen att stå uppå, och ratten långt för ut, isynnerhet då de gå uti flodor, på det att rorsmannen noga måtte kunna se för ut nära till fartygets bog.[1]

d) I allmänhet bör iakttagas, då två ångfartyg möta hvarandra, att begge böra lägga roret om styrbord, så framt icke något hinder är i vägen.

9.
Ångvagnar.

Sättet att medelst mekaniska krafter framdrifva vagnar, är ganska gammalt, och uti äldre afhandlingar öfver mekaniska inrättningar, finnas ritningar öfver vagnar som framdrefvos med segel, genom vindens verkan, äfvensom sådane, hvilka framskaffades genom trampning af de personer som sutto uti vagnen. Mailards

  1. Alla Amerikanska ångfartyg, som gå endast på floder, hafva antagit detta. Samma förhållande är på Svenska ångfartygen Ellida och Herkules.