Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

200

bord, äfvensom fyra passagerare skola afdragas för hvarje om bord befintlig häst, eller kokreatur.

6:o Hvarje ångfartygs befälhafvare, då han nattetid reglar uti floder eller långs land, skall vara skyldig dit visa trenne horizontela fyrar, minst 8 fot skilda ifrån hvarandra, och minst 12 fot öfver däck; äfvenså skall en fyr vara under bogsprötet, der ett sådant finnes, i annat fall akterut, under hvalfvet. Hvarje ångfartyg som går till sjös, skall hafva en kanon eller karonad om bord, äfvensom en klocka, för att kunna göra signaler.

7:o Då ångfartyg lägger ut till sjös med passagerare, skall det hafva minst tvenne båtar af tillräcklig storlek, i forhållande till dess tonntal och resan det skall göra. Båtarnes storlek utstakas af tullkammar föreståndaren. Är fartyget ämnat till 100 Eng. sjömils resa och deröfver, skall det minst hafva trenne sådana båtar. Alla ångfartyg som gå på floder, skola hafva en sådan båt.

8:o Uppå alla ångfartyg skall en lista, innehållande kaptenens namn, antalet maschinister. och besättning, antalet passagerare, som det är tillåtit att föra, äfvensom antalet båtar, vara uppspikad offentligen på en tafla.

Oaktadft följande icke är lagligen befaldt, bör likväl uppmärksamhet dervid fästas:

a) Att ångfartyg, bygde efter den så kallade Seppingska konstruktions methoden, eller