Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

22

ånga som redan derstädes gjort verkan, utsläppes uti fria luften genom ett annat rör, försedt med kran; vattnet som skall uppfordras insläppes ånyo ifrån reservoiren uti undra delen af cylindern, hvarigenom pistonen åter upplyftes till öfra kanten af cylindern, och är färdig att emottaga ny ångtryckning ifrån kitteln, då kranen ifrån vatten-reservoiren, äfven som den, hvilken ifrån öfra kanten af cylindern utsläppt ångan, blifvit slutna.

Papin är alltså den egentliga uppfinnaren af ångkraftens användande uti cylinder med piston, samt af säkerhets-ventilen. Han uppfann så väl kondenseringen af ångan genom afkylning (uti sin första maschin), som ock att låta den ånga, hvilken redan verkat, få utlöpa i fria luften. Han är således den första, som, uti en och samma ångmaschin, förenat den dubbla verkan, först af ångans expansionskraft, och af den förökade kraft som åstadkommes genom lufttomt rum, medelst ångans kondensering. Märkvärdigt är, att äfven lärde Engelsmän nästan med stillatigande gå förbi denna stora uppfinnare, hvars utgifna arbeten böra vara dem väl bekanta.

Kapitenen Thomas Savary, som var skattmästare vid en militär-invalid-inrättning uti England, utgaf år 1696 en afhandling under titel: Miners Friend, hvaruti han beskrifver en ångmaschin, medelst hvilken vattnet uppfordras icke allenast genom ångans