Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
66

utvisar att ångan icke är väl utdragen ur kondensatorn.

Watt fann äfven, att alla slags feta saker kunde passa till att göra pistonen tät; men att ox- och får-talg likväl var dertill det mest tjenliga, samt för upplösning minst blottstälda. Men då cylindrarne voro nya och icke noga borrade, försvann smörjan hastigt och pistonen blef torr. Han beslöt derföre, att uppblanda talgen med finstött pott-lod, dock blef han snart varse, att denna smörja hastigt skadade cylindern, hvarföre den måste afläggas. Sedan cylindrarne nu mera äro förfärdigade med mera noggrannhet, begagnas denna art smörja endast för en kort tid, medan maschineriet är nytt, hvarefter endast ox- och får-talg härtill nyttjas.

Cylinderns, jemte andra af maschineriets fogningar brukade göras täta derigenom, att de skrufvades tillsammans, sedan blyringar, smorda med vanligt glasmästar-kitt blifvit mellanlagda; men då detta icke fullkomligt motsvarade ändamålet, började Watt att göra sina fogar mycket noga, och skrufvade dem tillsammans med blotta pappers-skifvor emellan. Äfven detta befanns icke tillräckligen varaktigt, hvarföre han började fylla sina fogar på enahanda sätt som tackjerns-gjutare vanligen göra, eller med ett slags kitt, bestående af jernfilspån, blandadt med litet svafvel, något salmiak, hvartill han slutligen lade litet slipstens-sand.