Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/86

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
74

till kondensatorn öppnas, börjas genast kondenseringen. Häraf uppkommer tomt rum under pistonen till A och all mottryckning upphörer derstädes, hvarföre nämde piston genast sänker sig. Föreningen mellan nedre delen af B och öfre delen af A, som nu är öppen, tillåter ångan att rusa ifrån nedre delen af B uti det toma rum, som uppstått uti öfra delen af A, under det dess piston sänker sig. Den ånga, som nu finnes mellan underkanten af pistonen B, och öfverkanten af A, och hvilken fått större utrymme, i stället att förut varit innesluten blott uti undre delen af B, måste derföre betydligt utvidga sig, och i samma mån förlora sin expansions-kraft. Derigenom kommer den att icke mera så hårdt motverka den friska ångans tryckning ofvanpå pistonen B. Denna piston skulle derföre sänka sig, till dess att ångkraften öfver och under densamma vore lika, så framt den icke återhölles af balansen. Men den kan icke komma så långt; emedan cylindern A är vidare än B, och den armen af balansen, hvarvid A är fastad, är längre än den som uppehåller B. Derföre, då pistonen B gått ned så långt som balansen tillåter det, upptager den ånga, som finnes mellan båda pistonerna, ett större rum än den gjorde då båda pistonerna voro vid öfverkanten af cylindrarne; dess expansions-kraft förminskas således i samma mån som dess utrymme ökas. Derföre, allt som pistonerna gå nedåt,