Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
48
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

fosterfördrivningen i detta land - delvis redan av det skälet att det inrymmer en proportionsvis mycket större storstadsfolkmängd än Sverige - måste anses vara mycket mer utbredd än i Sverige, synes man under inga förhållanden för vårt land behöva räkna med mer än 20 verkliga aborter på 100 barnsbörder, eller med högst 20,000 aborter".

Då denna Edins utsago faktiskt tolkats såsom en verklig uppskattning, böra följande förhållanden uttryckligen påpekas. Internationella analogier äro som bekant mycket sällan starka bevislänkar i socialvetenskapliga undersökningar. Den tyska undersökning Edin hänvisar till lämnar han vidare odiskuterad och okritiserad. Faktiskt förhåller det sig emellertid så, att aborternas antal icke heller i Tyskland är med större visshet känd. Det har visserligen gjorts ett flertal uppskattningar, men de variera inom mycket vida gränser och äro alla behäftade med stora bristfälligheter. Den särskilda uppskattning, som Edin bygger på, anses på många håll vara en stark underskattning. Vid det vanskliga analogislutet från Tyskland till Sverige har Edin blott haft en klumpsiffra för hela Tyskland. Det är klart att om jämförelsematerialet verkligen varit av den art, att han (vid sidan av det mera obestämda hänsynstagandet till agglomerationsgraden) kunnat utnyttja differenser i abortfrekvensen för olika kvinnokategorier och olika distrikt inom de båda länderna, så skulle analogien ha varit mera värdefull, än den i nu framlagd form är. Den proportion, som bevisningen ledes över - aborter per 100 barnsbörder - är slutligen, vilket i detta samband må påpekas, i synnerhet för en dylik sammanställning icke det mest lämpliga måttet på abortfrekvensen (på grund av fruktsamhetsolikheter mellan och framför allt inom länderna).[1]

Men bortsett från alla tekniska svagheter vid

  1. En nedgång av fruktsamheten skulle t. ex. stegra denna proportion, vilket bl. a. betyder att en motsvarande beräkning för 1933 med dess lägre födelsetal, men med bibehållen abortprocent ej skulle komma till 20,000 aborter för hela landet utan en åtskilligt lägre siffra, fastän nativitetsnedgången rentav kan ha berott på en stegrad fosterfördrivning