Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/56

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
54
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

upplysningsverksamheten. En offentlig kontroll av denna kräver såsom förutsättning en helt annan och mycket kraftigare offentlig upplysningsverksamhet. Skall vidare preventivmedelshandeln monopoliseras för apoteken och vissa privata "sjukvårdsaffärer", vill man gärna kräva garantier för att denna koncessionsrätt icke av de lokala myndigheterna kommer att utnyttjas för att göra preventivmedlen svåråtkomligare för de folklager som mest behöva dem. Avsikten borde tvärtom vara att göra dem mera lättåtkomliga. Slutligen må framhävas, att länsstyrelser, magistrater och polismyndigheter äro alldeles inkompetenta att utöva den diskretionära prövning man velat anförtro dem – åtminstone om de icke få alldeles bestämda instruktioner, som begränsa deras handlingsfrihet. Sådana instruktioner finnas i betänkandet icke ens diskuterade.

Sina förslag ha de sakkunniga byggt på en mycket otillfredsställande utredning av själva sakfrågorna. Deras diskussion av upplysningsverksamheten lägger t. ex. hela tyngdpunkten på den personliga profylaxen, d. v. s. skyddet mot könssjukdomarna. De följa här en besynnerlig tankelinje, som vunnit en viss hävd i läkarkretsar. Man utgår där oftast ifrån att preventivmedlen ha sin huvudsakliga uppgift såsom sjukdomsskydd i tillfälliga, opersonliga könsförbindelser men icke såsom medel för födelsekontroll inom äktenskapen. Det är, i förbigående påpekat, ett typiskt utslag för folks snedvridna inställning i sexualmoraliska frågor att man genom att betona behovet av preventivmedel utom äktenskapen istället för inom, faktiskt vunnit större förståelse för dem såsom legitima. Vi ha ingen anledning att bestrida preventivmedlens betydelse även såsom sjukdomsskyddande, men vi måste dock med bestämdhet hävda, att hela problemet är alldeles fel ställt, om tyngdpunkten på detta sätt lägges på profylaxen i stället för på födelsekontrollen. De sakkunnigas inställning i detta liksom i andra hänseenden har sitt samband med att de alldeles förbisett frågans sociala sida: behovet av kännedom om och tillgång till billiga