Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
86
1755. Apr. Maj. Jun.


Kerseboom har gjordt dylika anmärkningar i Holland, och dervid äfven nyttjat förtekningar på dem, som haft lifs tids Räntor, hvilka synas vara mycket tilförlitelige: ty den, som förbinder sig at årligen gifva sådana Räntor åt en myckenhet människor, lärer ej underlåta at utforska hvar och en ränte-tagares ålder vid öfverenskomelsen, samt efterspana och uptekna, när någon af dem dör och befriar honom ifrån vidare utgift. Dock emedan det är troligt, at ingen köper åt sitt barn en lifs-tids ränta, med mindre det förut igenomgått kopporna och eljest tyckes vara friskt: samt at ej heller någon äldre gör vågsam insats för sig sjelf i denna art af Lotteri, om han icke, i anseende til sin då varande helsas styrka, gör sig räkning på lång lifs-tid; så synas desse Ränte-tagare böra vara något mera lång-lifvade, än et lika antal människor af allmänna hopen.

Deparcieux har i Frankrike haft tilgång til längderna på del-tagare uti tvänne stora Tontiner, om hvlikas ålder och döds-år man är ganska nogräknad; samt til några kloster-böcker, på Munkars och Nunnors ålder vid aflidandet.

Simpson anförer uti Dess, år 1742 utgifne Tractat, om Lifs tids Räntor, en Tabell, at visa människornas dödelighets ordning i hvar ålder, grundad på mortalitets listorna i London. Süssmilch har samlat en hop hit hörande observationer, gjorde i Tyska städer. Men ingen har haft tilräckeliga och säkra observationer i

detta