Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
4
1755. Jan. Feb. Mart.

ligen på Lands-bygden 130 til 140; men i städerna långt mindre, så at, då Landsbygd och städer tagas med hvarandra, har de dödas antal varit til de föddas allenast såsom 100 til 112. I anledning deraf, och om 30 människor räknas i et Land för hvart barn, som födes inom året, skulle folk-skaran i Ängland fördubblas inom 200 år, om i medlertid ingen Päst eller annan ovanlig afgång på Folk gjorde deruti uppehåll.

Herr Süssmilch har i Tyskland, besynnerligen i de Brandenburgiska Länderna blifvit varse en långt ansenligare och hastigare förmering. Noga Förtekningar, som der blifvit hållne både på Land och i städer, i 20, 30 til 40 års tid, hafva gifvit tilkänna, at emot 100, som dödt, hafva 135 bifvit födde; somliga år och ställen något mer, och somliga något mindre. Uti et Land, hvarest förmeringen på sådant sätt, utan märkeligt hinder, fortsat i 81 år, växer Fokets antal til dubbelt.

Uti vårt kära Fädernesland hafva väl, redan öfver 60 år, alla barn-dop och begrafningar blifvit uti Kyrko-böckerna upteknade; men utdrag deraf äro ej til Regeringen ingifne, förr än nu på några år, sedan Tabell-verket inrättades. Derförer är svårt at med visshet utlåta sig, om Landet i de förflutna tider varit mer eller mindre folkrikt. Det är troligt, at de många, blodiga och långvariga krigen, ifrån Konung GUSTAF den Förstas död til år 1720, ej tillåtit någon märkelig förökelse, besynnerligen om allmänna Hushållningens slätta tilstånd, förbud emot hemmans klyfningen, som lade lika som en bom för folk-

ho-