Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
164
1755. Jul. Aug. Sept.


Första columnen utsätter, huru många människior borde finnas uti hvart ålder-skifte, om enligt Halleys hypothese, beständigt 1000 barn årligen föddes, och 1000 människor af alla åldrar tilsammanstagen, hvart år dödde. Femte Columnen uti andra Tabellen, som infördes i nästföregående fjärde-dels års Handlingar, pat. 89, är härvid tagen til grund, emedan den håller medel-vägen emellan alla de bästa härtils gjorde observationer, angående dödelighetes ordningen efter åldrarna, eller huru månge af de tusende, som supponeras dö, äro barn, unge, medel-åldrige eller gamle. Andra Columnen i denna Tabell utmärker, huru många människor verkeligen funnos i Sverige, år 1749, i jämförelse emot hvarje 1000, som samma år föddes. Den tredje visar förhållandet efter samma grund, uti 8 Svenska Höfdinge-dömen, hvarest Förtekningarna tyckas med större flit och noghet hafva blifvit uprättade. Fjärde Columnen innehåller myckenheten af Mankön i samma 8 Höfdinga-dömen, i jämförelse emot 1000 pilte-barn; och den Femte, myckenheten af qvinno-könet, i förhållande emot 1000 flicke-barn, som samma år föddes.

Vi finne här, af första Columnen, at der menigheten på en tid af 90 år, hvarken märkeligen ökats eller minskats, böra emot 1000 barn, som årligen tilkomma, svara 32 til 33000 människor, af hvilka den ena hälften är öfver, den andra under 28 års ålder; en femtedel har öfverlefvat femtijonde året. Der antingen större eller mindre myckenhet af barn födes årligen, bör så väl hela menighetens, som hvart

ålder-skif-