Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
165
1755. Jul. Aug. Sept.

ålder-skiftes tal-rikhet i samma förhållande vara större eller mindre. Til exempel; dubbelt antal af barn, utmärker dubbelt större folk-skara: der 80000 barn födas, skulle vara vid pass två Millioner och 612000 människor, af båda könen och af alla åldrar tilsammans tagne, och så vidare.

Om vi jämföre detta förhållande med dem, som stå uti de senare fyra Columnerna, blifve vi varse, at Halleys sätt at utröna folkets myckenhet i et Land, icke nu för tiden slår in här i Sverige, utan at så väl alla hufvud-Summorna, som stärre delen af talen för hvart ålder-skifte här komma ansenligen til kårta; hvilket, så framt eljest ej alt för månge blifvit förbi-gångne uti uptekningen, synes vara et bevis, at vi under förra hälften af innevarande åra-hundrade, oss något förkofrat, jämväl uti den delen, som utgör et Lands väsendteligaste styrka och rikedom.

Uti denna sista slutsats lära ej alla i förstone finna sig; derföre måste jag förklara honom. När en menighet beständigt och jämnt tilväxer, har de föregående åren et mindre antal af barn kommit til verlden, än de efterföljande: ju längre tid tilbaka, desto fåare födde. Af et mindre antal födda, måste ock en mindre myckenhet hafva hunnit til en viss ålder: e.g. om för 60 år sedan ej mer än hälften så många barn föddes, som nu; är troligt, at nu för tiden är hälften mindre antal af 60 års gammalt folk, än det blifver, 60 år härefter. Derföre, hvarest antalet af gammalt folk är, i jämförelse emot antalet af de årligen födda, mindre; der

har,
L3