Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/189

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
167
1755. Jul. Aug. Sept.

i oträngde mål äro mycket benägne, dels uti Krigstider hafva varit nödsakade.

Vi finne detta verkeligen så vara, då Fjärde och Femte Columnerna hållas emot hvar andra: ty emedan af Qvinno-könet ej så många pläga utur Landet utflytta; står af des tal-rikhet med större säkerhet at sluta, huru vida hela folk-hopen ökat sig eller minskats, än af Man-könets: och då visar femte Columnen i vår anförda Tabell, at förmeringen ej varit större, än i proportion af 30400 til 32600, eller til en Fjortonde-del, hvilken lilla förmering ändock torde vara mindre, i anseende til den myckenhet, äfven af detta könet, som i gränse-orterna plägar gå öfver gränsen at taga tjänst. Det ser altså ut, som vore vårt Land nu för tiden litet eller alsintet folk-rikare, än vid slutet af förra Seculum.

Gå vi igenom alla talen uti Tabellen, så blifve vi varse, at de 5 åren, näst före år 1749, förmeringen varit ganska stark, och at vi hela 25 åren förut ej haft at klaga öfvernågon minskning, emedan antalet af dem, som år 1749 voro under 25 års ålder, och altså voro födde sedan år 1724, går fullt up emot antalet uti samma åldrar uti första columnen. Men bristen uti alla ålder-skiften öfver 25 år, gifver tilkänna, at alstringen, före år 1724, gått trögt. Man behöfver ej länge gissa efter orsaken dertil. Uti det tjugu-åriga svåra Kriget, huru månge Män omkommo icke? Jag skulle, af de anledningar Tabellen lemnar, nästan kunna uträkna, huru mycket vår menighet genom samma Krig kommit til kårta: men det

år
L4