Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/267

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
243
1755. Oct. Nov. Dec.

Om det ock medgifves, at ej et blindt öde härskar öfver människors lif och död: at Gud i Naturen nedlagt bote-medel för många sjukdomar: at vi böre nyttja dem: at mången nyttig medborgares lifstid kunde mycket förlängas, genom mera inskränkt frihet, at med oordentelig lefnad skada sin hälsa, genom hälso-brytande oseders afskaffande och god ordnings införande på Landet och i Städer: genom tjänlig skötsel, förfarna Läkares råd och bepröfvade Läkedomars bruk vid infallande sjukdom: om det äfven medgifves, at smittor ofta kunde antingen aldeles förekommas eller i tid dämpas, genom nyttiga anstalter, sådana, som i alla välbestälda Riken nu äro gjorde, emot Pästen; så lärer ej heller nekas, at ju all uptänkelig omsorg i dessamål är både nödig och nyttig.

Vidare, såsom det är en förmon för en anförare, at väl känna sina fienders styrka, vapen och sätt at skada: at veta, på hvad orter och vid hvilka tilfällen de pläga göra inbrått, samt huru de utbreda sig; så har ock en eftertäksam Regering mycket vunnit, då det gifves vid handen, huru folk-förmeringens bätskaste fiender, sjukdomar, förhålla sig i Städer och Lands-orter: hvilka af dem göra största vålds-värkan: på hvilka orter den eller den sjukdomen är mäst rådande: huru smittor fortplantas och utvidga sig: i hvilken ålder och på hvilka årstider människan mäst angripes af någon viss sjukdom, med mera. Sådan kunskap gifver anlednng at tänka på kraftiga författningar, at mota så grymma fiender: at uptäcka och förekomma orsakérna,

hvarför-
Q2