Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/268

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
144
1755. Oct. Nov. Dec.

hvarföre en sjukdom är mera gängse och farlig i Fäderneslandet än annorstädes, uti den ena lands-orten eller staden mer än uti den andra: at förse hvar ort med undervisnngar, råd och tilgång åtminstone på de Läkemedel, som til de der mäst gångbara sjukdomars dämpande synas de nyttigaste.

Så hälsosam var afsigten med förtekningar på de döda, som vid tilfälle af en grasserande Päst, år 1604 började hållas i Staden Londen: Sådan värkan hafva de haft, der de ständigt blifvit med vederbörlig noghet fortsatte; der Regeringen varit öm om undersåtarenas välfärd och upmärksam på alt som länder til allmänna hushållningens uphjelpande. Sådan frukt kunne vi ock med full visshet vänta af vårt förträffeliga Tabell-verk, om det med alt större och större flit underhålles. Det är ännu uti sin början, då ovana och brist på kunskap uti sjukdomars kännande och åtskiljande, hos de fläste af dem; som lägga första handen dervid, göra underrättelserna i detta mål mindre tilförliteliga. Men några års öfning, öfvertygelse om nyttan och en genom bättre upfostran tiltagande hug at tjäna det allmänna, lära förmodeligen snart göra den möda det vördiga Prästerskapet härvid hafver, både lätt, nöjsam och väl använd. Dertil skulle ej litet bidraga, om någon förfaren Läkare anmodades at författa en kårt och tydelig beskrifning på de mäst gångbara sjukdomar, med deras säkraste känne-teken, jemte föreskrift på de enfaldigaste förvarings- och bote- medel för hvar och en sjukdom. Om en sådan

beskrifning,