Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 1.djvu/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
76
Missgjernings-Balken, 3 Cap. 7 §.

före eller efter Gudstjensten, ware fiskande tillåtit; Och måge jämwäl Fiskare, efter slutad Gudstjenst, sina redskap för tillkommande natt utan åtal tillaga. 1771 den 24 Januarii, Kongl. HamnOrdn. 2 C. 4 §, MW. 9 T p. 500. Slagtarne i Stockholm tillåtas att förrätta deras slagterier om Helgedagsaftnarne efter predikan, när så händer, att flere Helgedagar immediate därpå följa. 1694 den 20 Dec. KB. till Öfwerståth. samt att om hetaste sommaren, nemligen uti Maij, Junii, Julii och Augusti månader, då köttet för wärmans skuld intet står att conservera, efter aftonsångarne om Sön- och Helgedagar, efter nödtorften få slagta och tillreda det kött, som andre dagen om morgonen bör wara färdigt. 1699 den 23 Nov. KB. Bredberg, 1 T. p. 46; men Bagarne böra rätta sig efter Kongl. Förordningen om Sabbatsbrott. 1694 den 20 Dec. KB. til Öfwerståth. Ej må Jude beswära sine af annan Nation warande tjenstehjon, på Sön- och Högtidsdagar med annat arbete, än det som Swenskt tjenstefolk då wanligen plägar förrätta. 1782 den 27 Maij, Kongl Comm. Coll. Regl. för Judeska Nationen, 25 §, MW. 12 T. pag. 322. Att förtaga ett gränslöst utbredande af spel och dobbel, fylleri och dryckenskap samt andra liderligheter, till hwilkas wärkställande den lediga söndagsaftonen framför alla stunder i weckan olyckligtwis plägar anwändas, har Kgl. Maj:t ansedt bättre, att i större städer tillåta skådespel, som gifwa någon sedolära, och hwarigenom de elaka menniskor, som förföra till allahanda odygder, ej så lätt winna sin afsigt, som när ungdomen sysslolös och oftast öfwerlämnad till sin ålders yra, sjelf är förlägen, att af sådane förledare blifwa uppfångad och till sitt förderf anförd. När Kongl. Maj:t jämte detta öfwerwägat, att Öfwerhetens tillsyn, äfwen de strängaste Bönedagar, upphörer wid den tid, då skådespel begynnas, samt att alla slags samqwäm, gästabud och