Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 1.djvu/77

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
77
Missgjernings-Balken, 3 Cap. 7 §.

bröllop i alla tider på Sön- och Helgedagar warit anstälde; Så har Kongl. Maj:t funnit Sig föranlåten, att ifrån allmänna förbudet emot offenteliga skådespels hållande på sön- och helgedagar, tills widare undantaga Städerne Stockholm, Götheborg, Norrköping och Åbo, hwaräst de efter klockan 6 om aftonen skola wara tillåtne; dock att så wäl då som eljest i akttages, att icke något föreställes, som är ogudaktigt och kan åstadkomma förargelse. 1786 den 20 Nov. Kgl. Resol. på Presterst. Besw. 1 §. På stora Hötidsdagar, såsom förste dag Jul, Påsk och Pingst, måga inga bröllop hållas; men om någon för särdeles skäl och orsakers skuld, will i Fastan gifta sig, bör sådant icke wägras, allenast det sker i stillhet och utan allt brudebång. Wigningar och bröllop böra icke heller tillåtas, emellan predikningarne, på sön- och högtidsdagar. 1686 den 3 Sept. Kgl. KyrkoL. 14 C. 2 §, Just. W. p. 1021. Bröllop och stora graföl måge ej hållas aftonen före någon sön- eller stor helgedag, icke heller nästa dagen därefter. 1731 d. 24 Sept. Kongl. Resol. på Prestersk. Besw. 2 §, MW. 2 T. p. 915, och då bröllop om söndagen anställes, som merendels på landet sker, sådant ske i rättan tid, utan Gudstjenstens förhinder. 1687 den 17 Oct. KF. 10 §, Just. W. p. 1145. Ingen lifsfånge bör alltför nära inpå sön- och helgedagar till döden utgå. 1723 den 22 Oct. Kongl. Resol. på Prestersk. B. 13 §, MW. 1 T. p. 534; Ej heller få kroppsstraff å sön- och helgedagar wärkställas. 1688 den 28 Maij, KB. Just. W. p. 1206.

Anm. Ingen författning exsisterar, som uttryckeligen tillåter eller påbjuder, det Apothek skola hållas öpne under Gudstjensten å sön- och högtidsdagar; men sjelfwa handteringens natur fordrar en stundelig uppwaktning, emedan wissa hastiga sjukdomar och åkommor ofta ej tåla det ringaste

K 3