Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 1.djvu/78

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
78
MissgjerningsBalken, 3 Cap. 7 §.

uppskof, hwadan det ock i Läkareeden är Doctores Medicinae föreskrifwit, att oförsummeligen de sjuka sköta och till handa gå, MW. 6 T. pag. 4726, samt i Apothekares- ApotheksProvisorers och Apothekaregesällernes eder dem ålagt, att intet spara någon flit, natt och dag, att betjena de sjuke. ibid. p. 4729, 4731, 4733: med hwilke Fältskärer och Badare tyckas wara i samma praedicament. Likaledes äro Barnmorskor edeligen förbundne, att natt eller dag lämna biträde, då de därom anlitas. ibid. 11 T. p. 335. Igenom ett Kongligt Danskt Placat den 13 October 1797 äro samtelige Fiskare berättigade, att utan böter för Sabbatsbrott, utlägga deras fiskenät och garn söndagsaftnar och aftnarne före infallande högtidsdagar; men att anställa bröllop om lördagarne är Allmogen i Danemark förbudit, medelst ett Kongligit Rescript, dat. den 21 Januarii 1778, (Fogtman, l. c. 6 D. 2 B. p. 108) af det skäl, att som bröllopet tillbringas sent inpå natten, sofwa de fläste af gästerne borrt söndagsföremiddagen, och de få som äro Brudefolket till kyrkan följaktige, sofwa och snarka under Gudstjensten, till Församlingens största förargelse; hwaremot, likmätigt Kgl. Danska Rescriptet den 19 Maij 1798, (Fogtman, l. c. 6 D. 9 B. p. 504) det ej allenast är Allmogen tillåtit, att förnöja sig med dans både å offenteliga ställen och hemma i husen, ifrån klockan 5 till 10 om söndagseftermiddagarne, utan ock Concerter och Baler, under samma tid i allmännhet äro tillåtne, undantagandes sidsta weckan i Fastelagen och på den allmänna Bönedagen. I köpstäderne få, likmätigt 6 § i Kongl. Förordningen den 12 Martii 1735, inga bröllop eller stora gästabud hållas om sön- och högtidsdagar, emedan säger Lagstiftaren, wederbörande därtill beqwämligen kunna wälja en annan dag i weckan; men bönderne äga frihet att låta anställa sina bröllop och barndop på sön- och helgedagar, i följd af samma Kongl. Förordning och