Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— III •— som ofta synes oss af långt vigtigare Tirde, ftn sjelf* ya verkningen deraf till v&rt eget eller andras bä-^ sta. Hela frågan tyckes då hyälfva derpå: huru- vida fömuftsrättheten är ensam de moraliska plig- temas ändamål, eller huruvida den kan och måste vara förenad med det ut vertes ändamålet af mensk- lighetens bestånd och väl? Se här hvad jag tror kunna sägas tjenligast till någon upplysning häronu Mig synes som vissa moraliska gemingar verk- ligen vore till deras omedelbara följder, så obe- tydliga för andras väl, och ofta derjemte så . rakt stridande mot den görandes fördelar, att intet an- nat an blotta rätthetens medvetande tyckes kunnc vajca dertill den verkliga drifijäderiu Sådan är t. ex. den, att sjelf i behof, betala en okänd skuld till en rik, som hvarken vet af eller behöfver de% -^- Vid andra tillfällen åter, synes mig sompligt- budens följder vore tvertom af den högsit riktig natur, att man borde vara förnedrad. undeipme93kr ligheteiit för att ej hafva just dem till gerninge|i< högsta ändamål. Sådan vore t. ex. frälsningen af ett nödstäldt fädernesland, i faU dea händelsevis bei^odde af någovt enskilt man � fö]:håUwdej eU^ försvaret af en oskyldig BObensdskas M eUep vijU fiSpdj näir och hvarest de af orättvisip hpti^Lei � Blotta förnufUriJ^tighetea utgw hif ^ %. liA �t värde att komma i någon jemförelse. Enligt allt