Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/315

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— a57 — absolut kaussalitet , det vill säga , ingen fri och från naturen åtskild orsak till allt , således icke heller någon minsta religionsgnind, möjligen kan äga runu Sc^^ng sjeHF liiedgifvOT id^ aUenaist detu, ;han påstår . och np| �^^r det flerfdd^. och attiyckli- gen, som snart nedanföre. skall visa sig. Mtan vet derföre icke hvad man skall tänka om denaa filosofis anhängare,' då mtfn ser dem, detta oaktadt , omgif va sig med en gloria af reli- giositet, och med höga' utrop ^tilldela sig ett be* rSm derföré, som på intet sätt tillhör deras lära; dfi man ser öcfa hor dem, säger jag, icke tillfreds mad*iri:t låtäi en fullkomlig enlighet med dena- tnrHga retigionsgrunderna, änmi demtöfver påstå, att demm lära bär inom sitt qvisd sjelfva moder* fiöet till alla den uppenbarade religionens hemlig- heter, och är identiA med sjelfva Kristendomen. Men om detta redan måste väcka forundran, vet man, som sagdt är, ej mera huru man skall ut � trycka sin förvåning, då de, icke nöjda härmed, anklaga demtöfver, om ej all annan filosofi, åt- minstone den kort förut gäUande, för en liknöjd- het om religionen, sägom rent ut, för en gudlös- het, som utan den Schellingska filosofiens lyckliga mellankbmst, skulle snart hafva tillintetgjort hos L$apoläM Skr. iK Dti. ^7