Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/330

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


'� må8t6 intet: Viaserligea der inträda och finna mnit '"hvarest all tanke och allt fwstånd utalocknar'* ^). Och för större visshets skull, ännu slutligen: 'lanbända påminner man sig härvid Lessings be- 'Itännelse , att han med iden om ett oändligen "fortsatt vårande, förenade tillika föreställningen om en oändlig ledsnad, hvarvid han kände in- gest och plfiga, — - eller ock detta smädliga uttrjo � "ket: jag viDe för allt i verlden ej blifva salig r "). In summa, och då hela denna vackra under- visning i korthet sammanfattas: ingen högsta ur- sprunglighet; ingen aUsmäktig Gud, skapare af verlden och dess styresman; intet all vetande odi högst förnuftigt öf ver väsen; ingen rättfärdig öfve^ makt, som dömmer människan; ingen belöning, intet straff; intet att hoppas för dygden, eller att frukta för lasten i ett tillkommande lif , utan vid slutet af detta närvarande, endast graf ven och för- ruttnelsen, endast det djupa tomma och känslold- sa intet!

Sådan är till sitt innehåll denna andamas frihet j h vilken den nya läran i våra dagar fram- tt att förkunna oss! Sådan den höga och reli- giösa

Wåk Ub. Dogm. u. Krit. pag. 177. '>) Ibid ibid.

(