Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/370

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 3l3 — ihi den andra. Hvar och en vet och medgiF^er tiu, att det är blott genom identiteten emellan skeende och verksamhet j emellan verksamhet ock verkande kraft j emellan verkande kraft ochhyad Ti kalle orsakj som kaussal-principen erhåller sin ^ovedersägligbet; att den följaktligen, har sitt ur- sprung från kontradiktionsgrunden, och utgorblott en tillämpning deraf. Hvilket anseende man må hafva tillagt andra särskilta grundsatser � lärer Täl dpnna sistnäipda alltså behålla sitt ram och sin rang �, såsom mennisko-fdrståndets enda ursprong- Uga tankegrund. Till huru betydlig framgång i

�år tankes forskningar den likväl må hafva tjenat, 

och hyad värde den dc^rigenom för,. detta åter �r en sak � som likt allt annat varit underkastade skiljaktiga meningar. Några hafva först och främst sökt, att gäcka denna princip för sin fattigdom på innehåll, då den nemligen icke undervisar oss om annat, än om hvad vi klart nog veta förut, nemligen att hvad som ärj är. Emellertid då vi så högt pri- sa den hos oss nedlagda förnuftsgåfvan, och hvad vi genom denna förmåga åstadkommit, torde det böra mod skäl väcka någon förundran hos betrak- tareui att hela vårt förnuftsbruk likväl i grunden icke består i annat, än i ett fortsatt erkännande dPi att det samma är det samma; det vill s^-