Sida:Linköpings Weckotidningar 1794.djvu/120

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Hos underteknad boende i Norrköping wid Stadskyrkan å Drottningegatan, finnes til saulu flere Sorter Bräm- och foderwärk, pålsar af så wäl wästindiske som Ryska wargskinn, alt för möjeligaste pries.

Johan Fred. Jordan.

Ett Brädspel uti fullkomligt stånd är til salu inlemnadt hos Bokbindaren Lundberg.

En god Ost om 2 pund är til salu. underrättelse om ägaren fås wid Tryckeriet.

Redsyltad Kåhl, så wäl halfwa som hela tunnor finnas til salu. Underrättelse om stället fås wid Boktryckeriet.

En god Ko är til Salu i Huneberg utom norr tull, om hänne kan accorderas med dess ägare Skyrt derstädes.

För några dagar sedan är en hwit Kalkon-Tupp bortgången; är han ibland de lefwandes antal, torde benägen underrättelse emot nöjaktig wedergällning inlemnas i Hospitals-Sysslomansgården.

Wid den förleden gårdag på eftermiddagen hos mig hållne Auction på qwarlåtenskapen efter afledne Sadelmakaren Zetterström, bortstals et par halfslitne mans skor; den som derom kan lemna underrättelse, har af mig at undfå det stulnas wärde til en tredjedel. Linköping den 14 November 1794.

Jonas Beckman.

Öfwerflöds Ordningen, utgifwen d. 1 Januar. sistl. införd ord från ord uti desse Tidningar, från och med 1 §. til slutet, fås wid Boktryckeriet mot 2 sk. 6 r. Banco.


N:o 47 utgifwes Lördagen d. 22 November kl. 4. e. m.


Linköping, tryckte hos Londicer och Björckegrens Enka.