Sida:Martina von Schwerin - Snillenas förtrogna.djvu/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Landskrona utan också till Helsingborgsorten. Det var ju helt naturligt att den redan af Stockholms-societeten så uppburna friherrinnan v. Schwerin skulle bli en medelpunkt också i denna lilla skånska krets, som för öfrigt var aristokratisk nog, äfven om formerna merendels voro enkla och landtliga.

De närmaste grannskapen voro Tågarup i väster och Halmstadlund i nordost. Den senare var en mindre gård belägen i moderförsamlingen till Sireköpinge (Halmstad) och nu bebodd af majoren (sedermera öfversten) Georg G. von Heideman, en af hjältarna från finska kriget. Han hade en ganska älskvärd fru (f. Runqvist) och en på 1820-talet uppväxande barnskara. Det skämtades stundom om det obligata årliga faddorskapet på Halmstadlund mod fadderkyss och måltid. En af döttrarna (f. 1826) uppkallades efter friherrinnan Martina; hon blef gift med Johan Jakob Ekman, en af Göteborgs förnämsta affärsmän, son till en af fru Martinas kusiner, och till donna familj stod friherrinnan v. Schwerin under sina senare år i det vänskapligaste förhållande, såsom vi skola se.

Dufeke i Halmstads socken ägdes af majoren H. W. Berg von Linde, en vänsäll och äfven humoristisk gammal man. Af hans söner slog sig den äldste, "unge majoren Otto, ned på Axelvold, den yngste, August, öfvertog — sedan han arbetat i Kristianstad hofrätt och fått assessorstitel — Dufeke efter fadern och blef under 1840-talet en af Martinas bästa och trognaste grannar. — Något bortom Axelvold ligger det Wachtmeisterska godset Knutstorp — Tyge Brahes gamla hem — och där var umgänget fiffigt särdeles under 1830-talet, sedan grefve Clas Adam W. flyttat dit med sin unga fru, född grefvinnan Wrangel.

Grefvinnan Eva Hamilton, f. Beck-Friis, som mycket tidigt blifvit änka (sedan omgift v. Knorring), gjorde från Tågerup ofta besök och slöt sig till den vänliga friherrinnan Martina, som i hennes stilla, själfulla väsen fann mycket behag. Något längre bort åt samma håll ligger Bälteberga, som nu innehades af landtrådet Cornelius Alexander (Cronsjoe) Sjöcrona, den bekante föregångsmannen på det landtbruksekonomiska området. Den gamle, kring hvilken en talrik familj uppväxte, var en rättfram, godlynt person, vid hvilken Schwerins blefvo fästa med uppriktig vänskap.

Norrut i närheten af Rosenlund residerade (från 1820-talet) familjen Ankarcrona på Boserup, aflägsna släktingar till Schwerin. Närmare Helsingborg ligger det gamla Bennetska Rosendal, hvars ägare var svåger med gamle majoren på Dufeke; af de många barnen omtalas den älskvärda fröken Margrete Louise ofta, hon blef sedan gift med sin kusin presidenten Albrekt Berg von Linde, den mellerste sonen på Dufeke.

Också med Landskrona var förbindelsen liflig. Ett trefligt och gästfritt hus var kommendanten grefve Wrangels, för hans fru, f. Ehrenborg, hyste friherrinnan Martina stor högaktning. Af de uppväxande döttrarna blef en gift Bennet-Rosendal, en annan är nyss omtalad (Wachtmeister). — Äfven i general Cederströms hus på Säbyholm utanför staden fördes ett gladt umgänge; baler och maskerader omtalas icke sällan.

Till de mera aflägsna grannarna hörde öfverste