Sida:Memorial på Riksdagen i Eiswolde i Norrige.djvu/5

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


utgöra en stats werkliga sjelfbestånd, och hwilka det nu kan erhålla, utan den minsta uppoffring, genom att blott förena sig med Swerige.

Från denna föga tröstande, men sanna tafla, wåndom oss nu till den, som naturligen framställer sig wid dess sida, till Fördelarna af Föreningen imellan Swerige och Norrige.

Det fordras blott ett ögonkast på Chartan och en ganska ytlig kunskap i de båda Rikenas Statistik för att inse fördelarna af denna Förening. Utan den, gifwes ingen werklig sjelfständighet för någotdera landet. Det är endast den, som för alltid kan försäkra den Skandinaviska Halföns sällhet och lugn, emedan den koncentrerar hennes politik inom henne sjelf, emedan den icke mera gör henne till offer eller werktyg för en som strider med hennes werkliga fördelar. Har icke Norrige, i ett helt sekel, ganska oförskylldt fört, ej blott alla Danmarks krig emot Swerige, men äfwen de Makters, som ledt Danmark? Och skulle ej Norrige alltid befinna sig i samma belägenhet, om det fortfore att förblifwa skildt ifrån Swerige? — (ty derpå går dock hela dess så mycket omtalade sjelfständighet ut). Förenade, skulle dessa länder, såsom sedermera blott inskränkta till ett Sjö-förswar, kunna anwända på sitt Åkerbruk, sina Bergwerk, sina Fiskerier, sina Manufakturer och sin handel, alla de medel, som de hittills förspillt för att skydda en ofantlig gräns, för att bekriga, med ett ord för att sönderslita och förswaga hwarandra. Genom detta förenklade af sitt förswar, skulle de göra det lättare och säkrare; deras werkliga styrka skulle fördubblas genom sin blotta koncentrering och sin gemensamma obehindrade utweckling. Det förhåller sig med de politiska kropparna som med de menskliga: det är endast i en wiss ställning som de finna försäkra deras lycka och lugn, måste en upplyft Politik söka förskaffa dem den ställning, som passar dem. Hwem skulle icke finna Sweriges och Norriges, då man blott betraktar deras Geographiska belägenhet? Denna ställning skulle utan twifwel wara wördnadsbjudande; men den skulle aldrig wäcka farhågor hos de andra Makterna, emedan Skandinavien [icke] mera skulle hafwa något att önska på andra sidan om de haf, som wattna dess stränder. Då all, så wäl äldre som nyare, Historia intygar, att hwarje ultramarinsk besittning i längden är osäker och ett frö till ständiga twister med dess Kontinental-granne, så skulle Skandinaviens sjelfständighet af de andra Makterna alltid respekteras, af samma grundsatts, som skulle förmå Skandinavien att respektera deras.

I Kommercielt och Ekonomiskt afseende, skulle fördelarna wara större än man förmodar. Norrige frambringar ej all den säd det behöfwer. Swenska Jordbrukaren förwandlar ofta mera säd i Bränwin än hela Norriges behof fordrar. Nu skulle han icke wara förlägen för sitt öfwerflöd. Då han alltid fann en säker och lönande afsättning, så skulle han genom årliga odlingar öka sina ömninga skördar, och på detta sätt skulle Swenska Åkerbruket, på hwars fullkomnande redan med lycka arbetas, innan kort kunna förse Norrige med all den spannemål det behöfwer. Swerige har Fabriker och Manufakturer, som wi sakna, och som med framgång förädla en stor del af wåra produkter, Swerige behöfwer Norriges fisk-waror. Se der redan betydliga föremål för en indrägtig inre bytes-handel och kustfart. Norriges fartyg förslå ej till utförseln af dess produkter. Sweriges Handelsflotta skulle härwid komma wäl till pass och ej mera behöfwa söka långwäga frakter.