Sida:Menniskans härledning och könsurvalet.djvu/12

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
viii

om Falklandsöarnes geologi utgåfvos året derpå, och år 1848 utkommo af hans hand några anmärkningar om erratiska blocks förflyttande från en lägre till en högre liggande plats. Då engelska amiralitetet år 1849 utgaf “A Manual of scientific Enquiry, prepared for the Use of Officers in H. M. Navy and Travellers in general“, hade denna boks geologiska afdelning blifvit författad af Darwin.

År 1851 publicerade han en monografi öfver Stora Britanniens förstenade lepadider, och samma år började han utgifvandet af sitt berömda verk öfver de nu lefvande rankfotingarna eller cirripederna, om hvilkas naturbeskaffenhet sjelfve Cuvier hade tagit fel. Detta arbetes förra del afhandlar lepadiderna eller de skaftade rankfotingarna och den senare, som utgafs år 1854, balaniderna eller de fotlösa arterna af nämnda ordning. Sistnämnda del fullständigades redan samma år genom en monografi öfver Stora Britanniens fossila balanider.

Under följande året, 1855, utgaf Darwin några anmärkningar om isbergens förmåga att urhålka och fåra under vattnet belägna ytor, år 1857 om hafsvattnets inverkan på växtfröns groningskraft och 1858 om binas rôle vid de ärtblommiga växternas befruktning.

Af ofvanstående förteckning finner man, huru omfattande Darwin’s författareverksamhet var redan under de båda första årtiondena efter hans hemkomst från sin färd omkring jorden. Ännu hade Darwin dock icke vunnit det verldsrykte, hvilket han nu åtnjuter, och hvilket under detta århundrade utom honom icke tillkommit någon mera naturforskare än Alexander von Humboldt. Från och med år 1858 börjar den period af Darwin’s vetenskapiga och literära verksamhet, hvarigenom han gjort sig känd icke endast bland vetenskapsmännen ex professo, utan äfven bland den bildade allmänheten i alla jordens länder. Den 1 Juli 1858 är den dag, hvilken den under namnet “Darwinism“ bekanta theorien räknar som sin födelsedag. Nämnda dag inlemnade nämligen geologen Lyell och botanisten Hooker till Linnéanska sällskapet i London följande trenne dokument:

1) On the Variation of organic Beings in a State of Nature; on the natural Means of Selections; on the Comparison of domestic Races and true Species. Denna uppsats var ett utdrag af ett icke för offentliggörande afsedt, skizzeradt utkast öfver artbegreppet, hvilket Darwin år 1839 hade nedskrifvit samt 1844 ytterligare utarbetat och uppläst för Hooker, som sedermera meddelade dess innehåll åt Lyell. Förra afdelningen af detta utkast