Sida:Nordstjernan 1859.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

28

på en soffa i ett medelmåttigt möbleradt rum, omgifven af sin man, en rätt ståtlig kanak af ett behagligt yttre, och sina fyra söner, klädde i blå vapenrockar, var hennes majestät iförd en kanakklädning, sådan hennes feminina undersåter allmänt nyttja, och presenterade för öfrigt detta bekymmerslösa, ointresserade yttre, som synes böra uttrycka kungavärdigheten, åtminstone härute. Vår emable chef hade den artigheten att, då hennes majestät förklarade sig vara en passionerad musikälskarinna, ett par qvällar å rad låta fregattens musikkår spela utanför hennes quasi-palats, och vid ett af dessa tillfällen försummade jag ej att äfven taga majestätet i ögnasigte, för att icke sakna hennes bild i mitt hjerta, när jag snart åter skulle afsegla från Taheiti.

Det var en af dessa milda sommarqvällar, som endast kunna upplefvas på dessa paradisiska öar. Från alla håll hade till platsen tillströmmat Papietier, efter musik lystna karlar och qvinnor af alla åldrar, och på planen framföre drottningens boning svängde man sig i den lifligaste och mest ogenerade yra, uti valser, polka, galopp o. s. v., kanaker och europeer om hvarandra; och nedhukade eller utsträckte på marken, hade de dansande icke mindre muntert i sina föga stela grupper. Det var lif och rörelse i hvarenda lem, och luften genljöd af glädjeuttryck i alla möjliga tonarter. Pomaré sjelf jemte sin man och uppvaktning tröttnade att från en soffa under verandan utanför sitt hus vara blott åskådare af glädjen; hon drog icke i betänkande att visa sig såsom en annan menniska, och bland sina trogna undersåter äfven sjelf taga sig en hurtig, konstlös sväng. Som hon var klädd i en vidlyftig gul blusklädning, kunde jag ej närmare följa hennes kroppsformer. Men utan att vara ytterligt groteska, syntes de dock temligen fylliga och berättiga henne till en eminent plats bland storartade fruntimmer. Hennes anletsdrag hade intet utmärkt, voro snarare godmodiga och vulgära än något annat, och på det hela taget tycktes hon hvarken vara tryckt af sina